Promenite jezik: English
Poručite svoj primerak:  Časopis Arhitekta »
Promenite jezik: English

Predmetna lokacija se nalazi na Malom Kalemegdanu, u okviru kompleksa Beo ZOO vrta i Beogradske tvrđave, na mestu nekadašnjeg bazena za vidre. Pingvinarijum je koncipiran tako da tokom čitave godine može da obezbedi optimalne uslove za smeštaj nekoliko različitih vrsta pingvina. Objekat čine dve celine – otvorena i zatvorena. U okviru zatvorenog dela objekta nalazi se manji bazen, a dva veća, sa pripadajućim „obalama“, predstavljaju otvoreni deo pingvinarijuma…

Tekst, renderi i crteži: Arhinaut d.o.o.

Investitor i naručilac: Beo ZOO Vrt d.o.o., Beograd

Lokacija: ZOO Vrt Mali Kalemegden, k.o. Stari Grad, Beograd

Vrsta projekta: Projekat za izvođenje – PZI

Deo projekta: 1. projekat arhitekture

Projektant: Arhinaut d.o.o., Krunska 26, Beograd

Odgovorni projektant: Vuk Marić, dipl. inž. arh.

1. LOKACIJA

Predmetna lokacija se nalazi na Malom Kalemegdanu, u okviru kompleksa Beo ZOO vrta i Beogradske tvrđave, na mestu nekadašnjeg bazena za vidre. Lokacija je neizgrađena i bez adekvatnog sadržaja. Teren je u jakom padu ka severoistoku, neuređen i zapušten. Pešački pristupi postoje sa istočne (donje) i zapadne (gornje) strane lokacije. Nivo opremljenosti infrastrukturom je nizak.
2. KONCEPT REŠENJA
Pingvinarijum je koncipiran tako da tokom čitave godine može da obezbedi optimalne uslove za smeštaj nekoliko različitih vrsta pingvina. Objekat čine dve celine – otvorena i zatvorena. U okviru zatvorenog dela objekta nalazi se manji bazen, a dva veća, sa pripadajućim „obalama“, predstavljaju otvoreni deo pingvinarijuma. Zatvoreni bazen, kao i unutrašnji prostor, čine zasebnu celinu, iako je omogućena i „suva“ i „mokra“ veza između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.  Iako je dno oba spoljašnja bazena na istoj koti +89,50 m.n.v., zbog različitog nivoa vode ovi bazeni su međusobno povezani slapom. Objekat je svojom pozicijom, rasporedom masa i funkcija uklopljen u morfologiju terena – zatvoreni deo objekta nalazi se, posmatrano u osnovi, na višem delu lokacije tj. ulazi u teren i minimalno remeti samu padinu. Otvoreni bazeni se s druge strane ukopavaju na nižem delu terena i nivo vode se dovodi u nivo partera, ne remeteći vizure, niti već uspostavljene putanje kretanja. Nad zatvorenim delom objekta projektovana je terasa (promenada) na koti ~ +95,50 m.n.v., gde je planiran kafe. Meke linije i lučna, kontinualna forma koje karakterišu objekat, naglašavaju mekoću pristupa lokaciji i temi projektnog zadatka, čineći arhitekturu objekta organskom. Prilikom pozicioniranja objekta i organizacije prostora posebna pažnja je posvećena očuvanju postojećeg zelenila.
3. KONSTRUKCIJA
Objekat pingvinarijuma čine dve povezane konstruktivne celine. Prvu predstavljaju bazeni sa svojom jedinstvenom pločom i zidovima direktno oslonjenim na nju, dok drugu celinu čini ostatak objekta koji je delimično ukopan, a delimično iznad tla. Bazeni se na tlo oslanjaju preko armirano betonske ploče d = 25 cm. Zidovi bazena su projektovani kao lučna armirano betonska platna koja formiraju zatvoreni sistem. Viši delovi objekta se oslanjaju na trakaste temelje, a sa bazenom se povezuju temeljnim kaskadama. U delu iskopa iza zatvorenog bazena, pre izrade samih temelja izvršiće se nasipanje radi formiranja podloge za temeljenje višeg dela objekta. Gotovo čitav omotač objekta čine ukopani armirano betonski zidovi debljine d = 25 cm. Ploče na objektu su malih raspona i uglavnom debljina d = 15 cm, osim ploče ravnog prohodnog krova koja natkriva čitav zatvoreni deo pingvinarijuma i kao prepust izlazi i nad otvoreni bazen, koja je debljine d = 25 cm. Ova ploča oslonjena je na lučnu gredu poduprtu stubovima od nerđajućeg čelika dimenzija b/d = 120/120 mm, postavljenih na rasponima od 1,55 – 2,10 m. Ploča terase završava se obodnom gredom nad kojom je armirano betonska ograda debljine d = 10 cm. Sa izuzetkom ove ograde, gotovo svi drugi zidovi objekta imaju i ulogu potpornih ili temeljnih zidova. Armirano betonska konstrukcija objekta biće izrađena vodonepropusnim samougradivim (SCC) betonom MB-30. U izvođenju bazenske konstrukcije poželjno je izbeći prekide u betoniranju da bi se formirao monolitni, trajno vodonepropusni betonski element. Mesta prekida u betoniranju treba obezbediti dodatnim hidroizolacionim sredstvima tipa bubrećih prola (ekspandirajućih traka) i sl. Prilikom spravljanja betona dodavaće se aditivi superplastikatori (za SCC), kao i aditivi sa efektom kristalizacije u dodiru sa vodom, radi zaptivanja mikro pukotina koje mogu nastati usled radnog opterećenja očvrslog AB elementa. Nakon izlivanja školjki bazena, a pre izrade hidroizolacije, obavezno je uraditi hidro probu, tj. bazen napuniti i ostaviti kako bi se pokazale eventualne pukotine u betonu. Hidro probu vršiti u svemu prema uputstvu i uz prisustvo Nadzornog organa. Čelični elementi konstrukcije objekta (stubovi, nosači ograde bazena i dr.), biće izrađeni od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), postavljeni u svemu prema propisima i standardima. Prilikom izvođenja radova na konstrukciji objekta, sve elemente i nivelete konstrukcije mora pozicionirati geometar na osnovu georeferenciranih podloga. Geometra određuje Izvođač, a uz konsultacije sa Investitorom i Nadzornim organom.

4. MATERIJALIZACIJA

a) SPOLJAŠNJA OBRADA
1) Parterno uređenje
Oko objekta je projektovana kontinualna pešačka staza kojom se objektu može pristupiti sa tri strane. Nivelacijom partera postignuto je nesmetano i udobno kretanje, bez prepreka. Kao popločanje staze predviđene su granitne kocke koje se u sloju maltera postavljaju preko armirano betonske podloge. Krov objekta, kao sastavni deo partera, materijalizacijom je tretiran tako da se izdvoji i dobije na značaju – kao završna obrada projektovan je štampani beton, svetle boje. Na južnoj strani,  orijentsano ka bazenu 2, predviđa se postavljanje tribina kao elemenata mobilijara. Iznad terase odnosno krova objekta projektovane su žardinjere na pozicijama postojećeg visokog rastinja, u koje će se postaviti nove sadnice. Krovna terasa objekta je delimično zatrpana. Obrada unutrašnjosti bazena, kao i obala i potpornih zidova samog bazena, predstavlja simulaciju prirodnih stena. Ovo se postiže korišćenjem prirodnog lomljenog kamena (delimično iz iskopa) i obradom površina sitnozrnim i štampanim betonom.

2) Fasada

Fasadni zidovi na objektu su armirano betonski, dominantno bez sloja termoizolacije. Svi fasadni zidovi se malterišu i boje samoperivim akrilnim fasadnim bojama koje ne zadržavaju prljavštinu i sadrže fungicide. Plafon prepusta krovne terase oblaže se cementnim panelima na metalnoj potkonstrukciji, a zatim gletuje i boji. Žardinjere na krovnoj terasi oblažu se granitnom kockom, kao i staze partera.

3) Terasa/krov

Krovna terasa rešena je kao ravan prohodan krov, termo i hidro izolovan. Termoizolacija je izrađena od ploča XPS-a d = 10 cm, a kao završni sloj lije se armirano betonska ploča u padu, sa štampanim betonom kao završnom obradom.

4) Spoljašnja bravarija i ograde

Osnovni nosači fasade zatvorenog dela pingvinarijuma su kvadratni stubovi od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), brušeni, dimenzija 120/120/5 mm. Stubovi se u armirano betonske konstruktivne elemente ankeruju sa RA Ø14 i anker pločama, izrađenim od običnog čelika. Stakleni paneli fasade izrađeni su od “extra clear” laminiranog (pamplex) termoizolacionog stakla punjenog argonom – 3.3.1.-15-3.3.1. Laminiranje tabli stakla d = 3 mm vrši se PVB folijom. Na stubove se sa spoljašnje strane postavljaju maske od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), u istoj obradi kao i stubovi, RŠ 244 mm d = 2 mm, koje se sa stubovima spajaju varenjem. Između stubova, po liniji armirano betonskih zidova i greda, postavljaju se L profili – 30 x 20 x 2 mm sa spoljne strane i 30 x 20 x 3 mm sa unutrašnje strane, od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), za prihvatanje staklenih panela. L profili (30 x 20 x 3 mm) se postavljaju i na stubove, a veza se ostvaruje INBUS vijcima sa  upuštenom glavom. Završna obrada čeličnih elemenata, odnosno površina – brušena, usmerene teksture. Sav korišćeni materijal mora biti neškodljiv za životnu sredinu i mora posedovati odgovarajuće ateste. Obrtna vrata, koja su sastavni deo fasade, izrađena su od istog stakla kao i fasada, u ramu od nerđajućeg čelika, od kutijastih i L profila. Vrata se na stub pričvršćuju sa tri šarke izrađene od istog materijala kao i nosači fasade i ram vrata. Zastakljeni izlog kafea izrađen je od kutijastih profila i flahova od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703, brušeni). Fasadni element je sastavljen iz 5 delova – 2 fiksna komada 104/108, obrtnih vrata 93/223 i kliznog prozora 206/120. Svi delovi fasadnog elementa zastakljeni su laminiranim (pamplex) zalučenim “extra clear” staklom 3.3.1. Laminiranje tabli stakla vrši se PVB folijom. Dvostruki klizni prozor opremljen je podizno kliznim mehanizmom i šinom. Osnovni nosači ograde bazena pingvinarijuma izrađeni su od stubova i flahova od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703, brušeni). Dimenzije stubova su 60/100/5 mm. Veze flahova i stubova ostvaruju se varenjem. Nosači se u armirano betonske konstruktivne elemente ankeruju sa RA Ø14 i anker pločama izrađenim od običnog čelika. Stakleni paneli ograde su ravni i lučni, izrađeni od “extra clear” laminiranog (pamplex) stakla – 8.1.8.1.8. Laminiranje tabli stakla d = 8 mm vrši se PVB folijom. Između stubova, po liniji armirano betonskih zidova i greda, postavljaju se U profili 40/100/2,5 mm od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), za prihvatanje staklenih panela, a zazori se silikoniraju. Završna obrada čeličnih elemenata, odnosno površina – brušena, usmerene teksture. Sav korišćeni materijal mora biti neškodljiv za životnu sredinu i mora posedovati odgovarajuće ateste. Sva spoljašnja vrata na objektu su bravarska, izrađena od kutijastih profila i čeličnih limova od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), zaštićena visoko kvalitetnim premazom na bazi sintetičke smole za zaštitu od korozije u hemijski agresivnim sredinama (slana voda), a neškodljivim za životnu sredinu. Zaštitna sredstva moraju posedovati odgovarajuće ateste. Paneli vrata za izlaz pingvina iz zatvorenog dela objekta su ispunjeni termoizolacijom.

b) UNUTRAŠNJA OBRADA

1) Podovi
Obrada podova u objektu predviđena je u skladu sa namenom i pozicijom prostorija – u tehničkim prostorijama perdašena cementna košuljica, u prostoriji za pripremu hrane keramičke pločice na lepku, a u kafeu na krovnoj terasi štampani beton.
2) Zidovi
Projektom je predviđena završna obrada zidova unutar objekta u skladu sa namenom prostorija – gletovanje i bojenje zidova disperzivnim akrilnim i lateks bojama i postavljanje zidnih keramičkih pločica na lepku, preko prethodno malterisanih zidova obloženih odgovarajućom pripremom za bojenje. U tehničkim prostorijama zidovi će ostati u betonu. U zatvorenom delu objekta zidovi se malterišu, gletuju i boje lateks bojama. U prostoriji za pripremu hrane na zidove se, do visine
od 150 cm, postavljaju keramičke pločice na lepku, a zidovi se zatim gletuju i boje disperzivnim bojama do plafona. Zidovi kafea se gletuju i boje lateks bojama u punoj visini.
3) Plafoni
Završna obrada plafona untar objekta određena je u skladu sa namenom prostorija – gletovanje i bojenje disperzivnim bojama u zatvorenom delu objekta i kafeu. Plafoni u tehničkim prostorijama se ne obrađuju dodatno.
4) Unutrašnja bravarija
Vrata na prostoriji za pripremu hrane su bravarska, izrađena od kutijastih profila i čeličnih limova od nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404 (C.45703), zašticena visoko kvalitetnim premazom na bazi sintetičke smole za zaštitu od korozije u hemijski agresivnim sredinama (slana voda), a neškodljivim za životnu sredinu. Zaštitna sredstva moraju posedovati odgovarajuće ateste. Vrata koja zatvaraju prolaz između zatvorenog dela objekta i bazena 3 su aluminijumska rolo vrata. Lamele su izrađene od plastificiranog aluminijuma i punjene poliuretanom.

5. IZOLACIJE

a) HIDROIZOLACIJA
Kako je čitav objekat projektovan kao izrađen od vodonepropusnog betona, hidroizolacija čitavih elemenata konstrukcije će se raditi na mestima izloženim većim uticajima vlage. Dno i unutrašnje strane zidova bazena, kao i svi elementi koji mogu doći u kontakt sa bazenskom vodom i pingvinima, tj. koji čine ambijentalne celine pingvinarijuma, izoluju se dvokomponentnim elastičnim hidroizolacionim premazom na bazi polimer-modikovanog cementnog maltera sa aditivima, a koji su neškodljivi po životnu sredinu i za to poseduju odgovarajuće ateste. Ovakav hidroizolacioni premaz nanosi se četkom ili mašinski, u odgovarajućem broju slojeva približne debljine 1 mm, i formira paropropusnu hidroizolacionu membranu. Hidroizolacioni cementni malteri predviđeni su i za korišćenje na potpornim zidovima na ploči terase, kao i na zidovima žardinjera i kaca izloženih uticajima vlage. Nakon izrade hidroizolacije, zidovi bazena se malterišu cementnim malterom sa aditivima za vodonepropusnost, a na pločama bazena će se izvesti sloj za pad, takođe sa aditivima za vodonepropusnost. Padovi će se svesti ka usisnicima instalacije bazenske tehnike. Horizontalne i kose ploče objekta – terasa i staza između otvorenih bazena i zatvorenog dela objekta, zaštitiće se izradom elastične vodonepropusne membrane na bazi poliuretana. Na pešačkoj stazi će zatim biti postavljene granitne kocke. Na terasi će se postaviti table XPS-a d = 10 cm, preko kojih će se uraditi rezervna hidroizolacija kao sintetička hidroizolaciona membrana na bazi modikovanog polivinil hlorida sa ojačanjem od staklenog voala, namenjena za upotrebu na opterećenim krovovima. Posebna pažnja sa aspekta hidroizolacije biće posvećena mestima na kojima se vrši prekid/nastavak betoniranja, koja će se obraditi bubrećim profilima od bentonita, elastičnim hidroizolacionim trakama i sl.
6. INSTALACIJE

U i oko objekta predviđene su sve potrebne vrste instalacija: hidro/elektro/termotehničke (ventilacija, klimatizacija i grejanje) i instalacije bazenske tehnike. Objekat će se priključiti na postojeće instalacione vodove, i to tako da minimalno remeti postojeći sistem u kompleksu, kao i sam ambijent. Instalacijama bazenske tehnike predviđeno je filtriranje celokupne vode u bazenima u intervalima od dva sata, kao i dezinfekcija UV sterilizatorima, kao i elektrolizerima, što će biti omogućeno korišćenjem slane vode saliniteta do 5‰.ornim organom.

©2020 Arhitekta | Sva prava zadržana.
Svako kopiranje sadržaja bez dozvole je zabranjeno i kažnjivo po zakonu o autorskim pravima.